.

.

tisdag 14 april 2015

Årsmötesprotokoll Nybro fiskeklubb 2015


Årsmötesprotokoll från NFK´S årsmöte den 1 mars – 15.

Kassören Jens Hermansson öppnade mötet.
Val av mötesordförande: Här valdes Jens Hermansson.
Val av mötessekreterare: Här valdes Pär Slättengren.
Var mötet utlysande bra? Svaret blev ja.
Val av två justeringsmän: Här valdes Jerry Nilsen och Angelo Vukasovic.
Klubbens verksamhetsberättelse lästes upp av Jens Hermansson och den handlade om alla våra
evenemang som fish – in, Gula grillen , höstträff, kräftfiske mm.
Kassörens förvaltningsberättelse. Jens Hermansson läste upp väldig positiva resultat och vi ligger
på 45821,70 kronor plus i klubben, mycket bra.
Revisorernas berättelse: Alvar Evaldsson var på plats och allt stämde.
På frågan om styrelsen har ansvarsfrihet för det gångna året, blev svaret ja.
Val av kassör för 2 år: Här valdes Jens Hermansson.
Val av sekreterare på 2 år: Här valdes Pär Slättengren.
Val av 1 styrelseledamot på 2 år: Här valdes Leif Källström.
Val av 1 styrelsesuppleant på 2 år: Här valdes Klas-Olof petersson.
Val av revisorer på 1 år: Här valdes Alvar Evaldsson och Henrik Johansson.
Val av valberedning på 1 år: Här valdes Staffan Berg och Kjell Hermansson.

Motioner: Inga Motioner hade kommit in.

Regnbågsfisket:
Stig Krantz och Jens Hermansson håller fortfarande i inköp och utsättning av Regnbåge.
4 isättningar av regnbåge skall göras och ca 100kg per gång

Karpfisket:
Mötet beslutade att vi utökar karpsektionen till 18 personer.
Vi jobbar vidare på att hitta stor fisk att sätta i gölen.
Väntlistan lästes upp.

Gösfisket:
Jan Källström och Pär Slättengren hämtar hem ytterligare 50 kg enligt tidigare beslut.

Fish – in: 10 – 11 – 12 april – 15. Vi träffas på P-platsen 17.00.

Höstträffen: 18 –19 – 20 september – 15. Vi träffas på P-platsen 17.00.

Städardagar: Blir Söndagen den 10 Maj och Söndagen den17 Maj, vi träffas på P–platsen 09.00.
Fokus blir på flytbryggan i p viken.
Ersättnings bryggor söks då flera andra bryggor är i dåligt skick.

Kräftfisket: Jan Runberg fortsätter med kräftfisket 2015.
Dragningen kommer att ske 22/7
Fiskedagar 1/8 och 29/8 samt 12/9
Gula grillen och Mejeriet fiskar 15/8

Mötesordförande Jens Hermansson avslutade mötet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar